Πιστοποιήσεις

H εταιρεία μας, Andriotis Foods, είναι πιστοποιημένη με το διεθνές πρότυπο ΙSO 22000: 2005 (HACCP), διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας στο χώρο της μαζικής εστίασης.

Στο πλαίσιο του συστήματος επαρκούς κάλυψης υγιεινής και ασφάλειας του τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται σύστημα HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) με επισταμένους ελέγχους σε όλα τα επιμέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. (Για το σύστημα ISO_HACCP η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από το φορέα TUV AUSTRIA).